23948sdkhjf

Verkstadstipset: 10 steg till ett lyckat motorbyte Skriv ut och spara

| Av Olle Holm | Tipsa redaktionen

När man ska byta motor är det viktigt att man gör installationen på ett riktigt sätt. Innan montering av en utbytesmotor är det framför allt viktigt att man tar reda på varför den gamla motorn havererade så att den nya motorn inte slås ut av samma orsak. Här nedan har Nordic Motor Center satt samman en monteringsanvisning med de 10 viktigaste punkterna att tänka på vid ett motorbyte.

 

 1. Introduktion   

Det är viktigt att installationen görs på ett riktigt och fackmannamässigt sätt. Läs igenom monteringsanvisningarna noggrant, det kan spara er (onödigt) arbete.

 

 

 1. Generella rekommendationer  

Kontrollera alltid före påbörjande av monteringsarbetet att rätt produkt har erhållits. Denna kontroll kan bespara många problem. Motorn kan ha levererats med tillfälliga plåtdetaljer som tex oljetråg (inkl oljesil) och ventilkåpa. Stämmer ej dessa konponenter överrens med era gamla så ska de flyttas över ifrån er gamla motor, rengör noggrant innan montering. 

Undersök noga varför den gamla motorn havererade, så att den nya motorn inte slås ut av samma orsak. Tex kan fel i tändsystem, insprutningen, dieselutrustningen, insugningsröret eller turbon orsaka skador. Kontrollera att trycket i oljepumpen är korrekt om oljepumpen inte är levererad av Nordic Motor Center.

Om ert fordon är utrustat med separat oljesystem är det mycket viktigt att det demonteras och rengörs noggrant. Rest ifrån den haverande motorn kan annars blockera smörjningssystemet. Vi rekommenderar att man helst byter ut oljefilterhållaren och oljekylaren för att var på den säkra sidan. Finns det allra minsta spån kvar i oljefilterhållaren eller oljekylaren ifrån det gamla motorhaveriet så går dessa spån in i den nya motorn med följd av att motorn havererar igen.

Vi rekommenderar en rengörning av motorrummet när motor och växellåda är demonterad. Installationen av den nya motorn kan då göras mer effektiv och professionellt.

 

Skyddspluggar  

Motorn är försedd med skyddspluggar under transport. Avlägsna inte skyddspluggarna innan ni har monterat motorn. Detta minskar risken för att smuts /  partiklar hamnar i motorn under montering

Åtdragning av skruv etc.  

Drag alltid bultar / skruvar till rätt åtdragningsmoment enligt specifikationer. Vissa bultar / skruvar kan endast användas en gång. Ett gott råd: smörj gängorna på topplocks-bultarna samt mellan brickan och topp innan montering.

Konventionella och sträckbultar   

Konventionella bultar åtdrages alltid till ett visst specifikt åtdragningsmoment. Sträckbultar åtdrages till ett tillfälligt åtdragningsmoment , därefter med en vinkelåtdragning. Byt alltid ut sträckbultar emot nya. Observera instruktionerna för ordningen av åtdragning. Använd alltid de senaste instruktionerna ifrån tillverkaren av fordonet för korrekt åtdragningsmoment. Försäkra er alltid om att gängorna i motorblocket är noggrant rengjorda ifrån främmande föremål och oljerester. 

Svänghjul och bultar

Om nya skruvar levererats med motorn ska de användas, använd aldrig de gamla. I de fall där skruvhålen är genomborrade i vevaxeln ska gängorna på skruvarna tätas med tätningsmassa för att förhindra oljeläckage. Momentdrag skruvarna enligt motorfabrikantens anvisningar. Ett svänghjul levererat ifrån oss bör inte bytas ut då detta kan orsaka obalans i motorn. 

Remskiva

Före montering av remskivan, rengör noggrant och kontrollera att kilen är rätt monterad. Det finns även remskivor utan kil, rätt friktion av ytorna som ligger emot varandra är väldigt viktig för att remskivan inte ska slira på axeln.

 

 1. Kylsystem  

Optimal kylning  av motorn är väldigt viktigt, speciellt under inkörningsperioden då mer värme frigörs än normalt. Kylaren bör kontrolleras, helst av en specialist. Kontrollera även fläkten, sensorer och expansionskärl. Kylarslangarna bör bytas om de har skadats eller blivit hårda, byt även slangklämmorna. 

Kylvätska

Fyll aldrig motorns kylsystem enbart med vatten, utan med en blandning av frostkyddsvätska och vatten. Använd minst 30 % frostskyddsvätska, detta skyddar ert kylsystem ifrån korrosion. Avluftning av kylsystemet: se bilens handbok. Kontrollera kylsystemet, förslagsvis med att provtrycka det. 

EGR kylaren

Var alltid noga med att kontrollera så att EGR kylaren ni flyttar över ifrån den gamla motorn inte är defekt. Provtryck den för att kontrollera den så att den är fri från läckage. OBS! Utsätt inte EGR kylaren för ett för högt tryck när ni provtrycker den, det är lätt att trycka sönder den då. Vi rekommenderar att man helst byter ut EGR kylaren till en ny för att var på den säkra sidan. Är EGR kylaren defekt så kan den orsaka så att det går vatten in i motorn eller att det blir tryck i kylsystemet med följd av en överhettad motor. 

Termostat 

Montera alltid en ny termostat.

Vattenpump 

Om vattenpumpen inte levereras av Nordic Motor Center, kontrollera slitage av lager och att det inte finns läckage eller korrosion. Byt pumpen vid behov.

Luftkylda system 

Optimal kylning är väldigt viktigt, speciellt under inkörningsperioden då mer värme frigörs än normalt. Luftspjällen i fläkthuset och gummitätningarna ska bytas ut om de har blivit skadade. Reglersystemet* / termostat och spjäll måste fungera felfritt. Kontrollera även att kylfläkten är fri ifrån smuts, då detta kan påverka kylförmågan och balansen i motorn. 

*/ Vid de fall det är monterat.

 

 1. Bränsletillförsel  

Om bränslesystemet inte presterar optimalt kan motorn ta skada. För mycket bränsle i förhållande till luftmängd orsakar hög bränsleförbrukning men även skador och slitage på cylindrarna / kolvarna. För lite bränsle i förhållande till luftmängd leder till hög temperatur, vilket i sin tur kan orsaka överhettning av motorn. Ett nytt bränslefilter måste alltid monteras.

Luftfilter 

Montera alltid ett nytt luftfilter. Ett blockerat luftfilter ökar bränsleförbrukningen och kan även skada motorn. Fel typ av luftfilter eller ett fel monterat luftfilter kan släppa igenom smuts och damm , vilket orsakar slitage på kolvar och lager.

Avgassystem 

Fordonets avgassystem och grenrör ska kontrolleras så att det ej finns några blockeringar till följd av tidigare motorhaveri. En vanlig förekomst är att katalysatorn smälter och blockerar avgassystemet, vilket leder till att motorn skadas.

Insugningsrör

Innan ni monterar insugningsröret, kontrollera så att det inte finns smuts eller metallspån kvar sedan tidigare motorhaveri. Knacka försiktigt på insugningsröret och blås det rent med tryckluft.

Insugspackning

Det är viktigt att det blir absolut tätt emellan insugsröret och topplocket. Se till att det inte finns skador på anläggsningsytorna på topplocket och insugsröret, rengör noggrant. Drag åt skruvar/muttrar i rätt ordning och åtdragningsmoment. En läckande insugsrörspackning kan orsaka fel bränsle/luftblandning, vilket kan skada ventiler och kolvar.

Bränslefilter

Montera alltid ett nytt bränslefilter. Minsta partikel av smuts kan skada insprutningspumpen eller spridare. Ett blockerat bränslefilter minskar bränsletrycket, det resulterar i fel bränsle/luftblandning, vilket kan orsaka skador på kolvarna till följd av överhettning.

Bränslepump

Se till att det inte finns några sprickor i membranet i bränslepumpen. Om det finns sprickor i membranet så kan oljan spädas ut med bränslet. Det kan skada lagerna.

Dieselpump

Om dieselpumpen inte levereras av Nordic Motor Center, bör den testas av en specialist. Ställ timingen av dieselpumpen mycket noggrant och enligt orginaltillverkarens specifikationer. Försäkra er om att rätt överströmmningsventil är monterad. Felaktig överströmmningsventil påverkar motorns prestanda. Iakttag största renlighet vid arbete med dieselpumpen. Vid första tankningen rekommenderar vi att 1 liter olja (SAE 20) slås i tanken för att förhindra skador i dieselutrustningen.

Justering av bränsleinsprutningssystem

Bränsleinsprutningssystemet måste kontrolleras och justeras av en specialist. Bristfällig prestanda kan bero på att motorn inte får tillräckligt med bränsle, fel på insprutningspump, fel på bränslepump eller fel inställning av bränslepump.

Insprutningsrörsystem

Se till att det inte finns smuts i rören då detta kan skada spridarna. Efter montering och innan ni startar motorn måste insprutningssystemet luftas. Insprutningsrören ska monteras så att de inte sitter i spänn, då kan de gå av pga utmattning. Rören får endast blåsas rena med absolut ren luft.

Spridare

Före montering av spridare så rengör noggrant och kontrollera så att nålen inte har kärvat. Vi rekommenderar att ni provtrycker spridarna för att kontrollera öppningstryck och sprayform.

Kallstartventil

Kontrollera öppningstiden för kallstartsventilen. Om kallstartsventilen öppnar för länge så spädes oljan ut, vilket resulterar i otillräcklig smörjning.

 

 1. Tändsystem  

Ställ in tändningen noggrant. En fel inställd tändning kan orsaka skador på kolvarna. Kontrollera alla mekaniska delar och att membranet i vakuumregulatorn inte är skadat. Läckage får inte förekomma. Kontrollera att vakuumslangen och anslutningarna på förgasaren/insprutningen inte har blivit skadade. Byt alltid tändstift. Ställ aldrig in tändningen på gehör! Använd alltid den utrustning som erfodras. Styrenheten ska återställas om så krävs.

 

 1. Vevhusventilationssystem  

Generellt sett fungerar ventilationen via två ledningar. En grov slang från vevhus/ventilkåpa till en "oljefälla" och en tunnare slang från "oljefälla" till luftrenaren/insugningsröret. Ledningar, anslutningar och "oljefällan" ska rengöras före montering. En blockering kan orsaka för högt tryck i vevhuset, med oljeläckage som följd. Ingen del av vevhusventilationen får avlägsnas, det kan orsaka brand i vevhuset.

 

 1. Avgassystem  

Grenrör och avgassystem ska kontrolleras så att det ej finns några blockeringar. Tex partiklar från den gamla havererade motorn som hamnat i avgasröret/katalysator ska plockas bort. Om avgasmotståndet är för stort kan motorn överhettas och även motorns prestanda försämras.

 

 1. Automatisk växellåda  

Vid en montering av en automatisk växellåda är det lätt att göra fel. Mellan momentomvandlaren (convertern) och oljepumpen, i växellådans oljesump, finns en ihålig axel. Denna axel brukar ofta lossna ur oljepumpen, se därför till att axeln trycks i ordentligt innan den nya växellådan monteras.

 

 1. Smörjningssystem  

Oljefilter

Montera alltid ett nytt oljefilter. Byt olja och oljefilter efter 1000 km, vissa motorer kräver ett filter med en övertrycksventil, se till att montera rätt typ av filter.

Olja

Använd en olja som rekommenderas enligt biltillverkarens rekommendationer.

 

 1. Inkörningsråd

Uppstart

Innan ni startar upp motorn efter installationen så kontrollera följande:

 • Att det finns tillräckligt med olja i motorn.
 • Att alla bultar och remmar är åtdragna.
 • Att kamremmen är rätt inställd och korrekt spänd.
 • Att kylsystemet är urluftat och fyllt med rätt sorts kylvätska.

Kör runt motorn på startmotorn med tändkablarna borttagna från tändstiften till oljetryckslampan slocknar. Detta under förutsättning att biltillverkaren tillåter det. Om lampan inte slocknar, fyll oljefiltret med olja och spruta in olja i oljekanalen med en oljekanna för att lufta oljesystemet. Anslut tändkablarna på tändstiften igen och starta motorn. Varva direkt upp motorn till 1500 varv/min, kontrollera oljetryck och vattentemperatur. Var uppmärksam på tomgångskörning. Vi rekommenderar ingen tomgångskörning under inkörningsperioden då motorn kan ta skada av detta. Justera tändningen och förgasare/insprutningen enligt originaltillverkarens specifikationer. Kontrollera att det inte förekommer läckage av kylvätska och olja. När ni luftar kylsystemet, fyll på med kylvätska till rekommenderad nivå.

Rekommendationer för inkörning av utbytesmotorer

Motorn ska köras in genom att köra bilen på vägen. Var uppmärksam på tomgångskörning. Vi rekommenderar ingen tomgångskörning under inkörningsperioden då motorn kan ta skada av detta.

Rekommendationer för inkörning av utbytesmotorer på vägen:

 • Motorn ska ha nått sin arbetstemperatur före belastning.
 • Belasta motorn 60-80% under de första 750-1000 km.
 • Fordonet ska inte vara för tungt lastat eller dra släp.       
 • Kör motorn vid varierande hastigheter som inte överstiger 2/3 av det maximala motorvarvtalet.
 • Växla upp i raskt takt när du kör och undvik för låga varvtal.                        
 • Undvik höga varvtal, särskilt på höga växlar.
 • Växla ner i tid, undvik hög belastning vid låga varvtal.
 • Undvik långvarig körning i uppförsbacke med överdriven belastning.
 • Undvik långvarig körning i nedförsbacke (otillräcklig belastning och oönskad övervarvning).     
 • Kör inte på motorvägar eller i maximal hastighet.
 • Undvik att motorbromsa vid höga varvtal.
 • Undvik att köra i överbelastad tät trafik. Att köra på öppna vägar och i fritt flytande stadstrafik är bäst. Undvik alltid att köra i städer vid extremt höga temperaturer och i rusningstrafik med täta stopp vid trafikljus och trafikstockningar.
 • Håll konstant kontroll över oljenivån under inkörningsfasen, eftersom oljeförbrukningen kan vara högre under denna period, för att sedan minska till normal nivå. Det är lämpligt att kontrollera oljenivån var 50-100 km och fyll på olja vid behov. Om det finns en märkbar sänkning av oljenivån på oljestickan, fortsätt att övervaka med kortare intervaller.

 

 • Överfyll inte motorn med olja.
 • Byt olja efter 1000 km och – extremt viktigt – byt oljefiltret också. Använd en olja som rekommenderas enligt biltillverkarens rekommendationer. 

I övrigt ska motorns underhåll ske enligt biltillverkarens anvisningar.

Källa: Nordic Motor CenterHåll dig uppdaterad med Motor-Magasinet
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Startsidan just nu

Innovativa material för framtidens fordon i fokus på Stora Leverantörsdagen

På Stora Leverantörsdagen den 25 oktober, kommer BASF’s Josef R. Wuensch, Senior Vice President, Structural Materials & Systems, Automotive R&D. tala om nya innovativa material.

Sveriges enda Volvo Stand Alone bygger nytt

Rejmes Bil i Halland är Sveriges enda Volvo Stand Alone, en privat bilhandlare som uteslutande representerar Volvo. Nu bygger man nytt i Falkenberg.

​Specialversion av Ford Mustang Bullitt till Europa

Peugeot och DS satsar på leasing online

Premiär för nya lyxsuven BMW X7

Regeringen har infört nytt bidrag som hjälper kommuner forsla bort målvaktsbilar

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att kommuner nu kan få bidrag för kostnader som kommunen haft för flyttning, uppställning och skrotning av fordon som står felparkerade, däribland s.k. målvaktsfordon.

Nyhetsbrev

Den ”elektriska” bilen lagrar energi i karossen med hjälp av kolfiber

Arkiv

Vad blev det av elbilsprojektet Uniti?

Sista chansen att anmäla sig till Motorgalan

Razzior mot bilvårdsföretag för att hitta illegal arbetskraft

Polisen är sedan den 1 juli i år tillsynsmyndighet för att kontrollera arbetskraft. Nu genomför polisen tillsammans med andra myndigheter regelbundet razzior, eller tillslag mot företag, bland annat bilvårdsföretag.

Biltemas flygplan får norska piloter

VW: ”Våra kontroller mer omfattande än kraven för Godkänd Bilverkstad”

En del verkstäder jobbar redan med en kvalitetscertifiering som är minst lika omfattande som Godkänd Bilverkstad. De ska inte behöva genomgå GBV:s alla kontroller, förklarar man på MRF.

MRFs stora pris – tre slutkandidater är klara

Bilverkstaden var illegal spritcentral

En man i Norrköping har använt en bilverkstad som illegal spritcentral. Kunderna kunde inte bara få hjälp med service eller reparationer på bilen utan kunde även köpa sprit, öl med mera.

ABS Wheels blir Gasellföretag för andra året i rad

Nu inviger Polestar nytt huvudkontor i Sverige

Det nya huvudkontorets byggnad, vilket är dominerat av ”Polstarkuben”, är designat av svenska arkitekter från arkitektfirman Bornstein Lyckefors, i samarbete med Polestars varumärkesteam.

Kandidaterna klara för Stora Leverantörspriset 2018

Nya uppgifter om varför vissa av Volvos lastbilar och bussar överskrider NOx-gränserna

Ny utbildningsbil och flera Branschambassadörer i Karlskrona

Skånska bilköpare är mest miljövänliga

Krock med vildsvin ger bilskador för 40 000 kronor

Viltolyckorna bara fortsätter att öka. Det sker en viltolycka var nionde minut, dygnet runt, någonstans i Sverige. I smålandslänen Kalmar och Kronoberg är det störst risk att drabbas av en viltolycka, enligt försäkringsbolaget if.

-Lämna aldrig en krockskadad elbil utan uppsikt i verkstaden

Batteriet kan vara skadat och börja brinna ända upp till kanske 20 timmar eller flera dagar efter att skadan inträffat. Uppstår brand i li-jon batteriet bildas också snabbt mycket farliga gaser.

De är Sveriges första Godkänd Bilverkstad

Oberoende verkstaden Bröderna Karlsson Bilservice i Hässleholm är först i Sverige med att erhålla den nya certifieringen Godkänd Bilverkstad.

Allt fler bilister som kör ”dagen efter”

PROVKÖRNING: Bilen som gör dig till en bättre förare

”Jag blir upprörd när jag ser sådana här verkstäder"

CHEF-intervjun: ”Rätt utbildad personal är A och O”

Klokkerholm satsar på delar till veteranbilar

Saab-ägare får en ny mobilapp

Disciplinnämndens beslut att fria PWR Racing överklagas

Här är Sveriges femte motorbranschcollege

BIL Swedens statistiska årsbok Bilismen i Sverige 2018

Yrkesförare fartsyndare på 30-vägar

Innovativt skum för tunna och lätta instrumentpaneler

3

Här märks ingen ångest för Bonus Malus

”De här bilarna tål allt”

Se alla Företagens egna nyheter

Träffa oss på Persontrafik 2018

Dags igen för däcksäsongen

Maxtel Evapor Extraljus 9" LED 25

Personalliggare för fordonsverkstäder - smidigt arbetssätt och snabb inlärning

Med hjälp av Yallotrade minskar fordonens negativa påverkan på klimatet.

Nya EU-regler för märkning av fordon och drivmedelsstationer

Nytt racingfett

Succén Watch & Work fortsätter!

Ändring i Monroe's stötdämpare program

Dags att skrapa - istiden har börjat

E-godkänd färdstrålkastare med värmelins

Ny tjänst för kvalitet och hållbarhetsarbete på däckverkstad

Undvik problem vid reparation av servostyrning

Nytt handvårds program från Carystem

Äntligen en liten starthjälp som verkligen fungerar!

Unik diagnosteknikerutbildning för framtidens verkstäder

Ny smart batteritestare med startmotor- & generatortestarfunktion

Kan ett defekt fjäderbenslager vara farlig?

Vår egenutvecklade lampa för den nordiska marknaden

Dags för Miljö- och Kemidagarna! Boka tidigt 1000 kr rabatt

LED extraljus 9"

Hur fungerar vår nya ABS-testare och hur får du som kund njuta av vår inves...

ColorGlo etablerar närmre samarbete med försäkringsbolagen

Nyhet! Ventilhattar

Europeiska kemikaliemyndigheten hjälper företag att förstå lagstiftningen

Sänd till en kollega

0.163