23948sdkhjf

Trafikverket förutspår ökad biltrafik

Trafikverket har presenterat nya basprognoser för hur trafiken kommer att utvecklas i framtiden. De utgörs av en diger lunta som bland annat säger att såväl tåg- som biltrafik kommer att öka starkt.

”Syftet med dessa så kallade Basprognoser är bland annat att utgöra underlag för samhällsekonomiska analyser av åtgärder som påverkar transportsystemet”, skriver Trafikverket. ”De utgör även grunden för de Nationella och Regionala transportplanerna. På regional och lokal nivå används trafikprognoser för exempelvis kapacitetsanalyser och dimensionering av infrastrukturprojekt.”

Trafikprognosberäkningar görs med hjälp av godstransport- och persontrafikmodeller som är baserade på dagens transport- och resandemönster. Som underlag till modellerna krävs bland annat uppgifter om nutida och framtida infrastruktur, trafikering och kostnader. Dessutom krävs information om hur omvärldsförutsättningar såsom befolkning, ekonomisk utveckling, bränslekostnader, med flera, kan förväntas utvecklas. Informationen hämtar Trafikverket om möjligt från andra officiella och väletablerade källor som exempelvis Statistiska centralbyråns, SCB, befolkningsprognoser och Finansdepartementets Långtidsutredningar.

Som vanligt är prognoser just prognoser och det finns osäkerheter ifråga om förutsättningarna. Dessutom kan man ställa sig lite frågande till en del slutsatser. Att persontrafiken med långväga tåg kommer att öka är inget konstigt men att det skulle ske med 52 procent mellan 2017 och 2040 är överraskande. Lika märkligt är att basprognosen bara räknar med tre (3) procents tillväxt för flyg mellan 2040 och 2065 och nolltillväxt innan, 2017 – 2040.

Att personbilen förblir ett viktigt transportsätt förvånar väl få. Långväga biltransporter ökar till exempel från 25 800 personkilometer (pkm/år) 2017 till 35 800 pkm 2065.

– Det är inte fel att säga att det svenska persontransportsystemet i framtiden består av vägtrafik med några mindre komplementsystem som flyg, tåg och tunnelbana, säger Charlie Magnusson, MRF. Denna insikt bör få större genomslag i den praktiska politiken. Det är till exempel mot denna bakgrund obegripligt att så lite satsas på underhåll, trafiksäkerhet och byggande av nya vägar jämfört med de resurser som satsas på andra transportslag.

Hela basprognossamlingen finns att läsa på Trafikverkets hemsida.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063